Natječaji


Javni natječaj za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca

Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju Odluke o prodaji kioska u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 363-01/12-01/100, URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2, koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 25. listopada 2012. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju kioska u vlasništvu Grada Đurđevca.

Javni poziv za ostvarivanje subvencija sukladno programu u poljoprivredi za 2011. god.

Utorak, 17. svibnja 2011.

JAVNI POZIV za ostvarivanje subvencija za proizvodnju povrća i podizanje nasada voćnjaka i vinograda. Javni poziv  (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac (podizanje višegodišnjih nasada) Obrazac-povrće (proizvodnja povrća) Javni poziv-povrće (proizvodnja povrća)

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Ponedjeljak, 15. studenoga 2010.

Javni natječaj raspisuje se za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca, u zgradi u Đurđevcu, S. Radića 1, upisanoj u z.k. ul.br. 880 k.o. Đurđevac i čk.br. 4397 i 7475/263/2, jednokatna i dvokatna zgrada općine i dvor 104 i 273 čhv., površine 28 m2.