Javna nabava i natječaji


Natječaj za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca u 2013./2014. akademskoj godini

Ponedjeljak, 13. siječnja 2014.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita i utvrđivanju broja korisnika kredita (KLASA: 604-02/13-01/09, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1), koju je donio gradonačelnik Grada Đurđevca 30. prosinca 2013. godine i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10., 4/11. i 6/13.), Povjerenstvo za kreditiranje studenata […]

Javni poziv – Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca

Utorak, 7. siječnja 2014.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca je savjetodavno tijelo gradonačelnika kada daje prethodnu suglasnost na promjene cijena komunalnih usluga definiranih člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.). Pozivaju se zainteresirani građani koji žele sudjelovati u […]

Javni natječaj za prodaju otpadnog aluminijskog lima

Petak, 20. prosinca 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i Odluke o prodaji otpadnog aluminijskog lima KLASA: 022-05/13-01/56, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Srijeda, 18. prosinca 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, dana 18. prosinca 2013. godine objavljuje  P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Srijeda, 18. prosinca 2013.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, dana 18. prosinca 2013. godine objavljuje  P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I […]

Natječaj za imenovanje pročelnika/ca upravnih tijela Grada Đurđevca

Utorak, 10. prosinca 2013.

U broju 146 „Narodnih novina“ od 9. prosinca 2013. godine, objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica) i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca (1 izvršitelj/izvršiteljica). Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave. Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje […]

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

Petak, 6. prosinca 2013.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 83/13.) i članka 42., stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 6. prosinca 2013. godine donio je  IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2013. GODINU I. U Planu nabave za 2013. godinu […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca

Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca, KLASA: 940-01/13-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1 od 5. studenoga 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Đurđevca raspisuje  JAVNI NATJEČAJ […]

Savjet za zaštitu potrošača

Srijeda, 27. studenoga 2013.

Savjet za zaštitu potrošača Grada Đurđevca je savjetodavno tijelo gradonačelnika kada daje prethodnu suglasnost na promjene cijena komunalnih usluga definiranih člankom 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13.). Pozivaju se zainteresirani građani koji žele sudjelovati u […]