DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

848

Na temelju članka 20. i 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN III

POSTUPAK KANDIDIRANJA KANDIDATA ZA OPĆINSKE NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE, ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE

Predlagatelji

1. Ovlašteni predlagatelji kandidata su političke stranke i birači.

Predlaganje kandidata političkih stranaka

2. Pravo predlaganja kandidata imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidate može predložiti jedna politička stanka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stanke samostalno utvrđuju prijedlog kandidata i zamjenika na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stanke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidature.

Kada političke stranke predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (OLN-3) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Predlaganje kandidata birača

3. Pravo predlaganja kandidata imaju i birači.

Kada birači predlažu kandidate, predlaganje je uvjetovano prikupljenim potpisima birača.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (OLN-3) u koji se unose: ime i prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol predloženih kandidata, te ime i prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Podnositelji kandidature kandidata grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidature.

Kandidat može biti i podnositelj i potpisnik svoje kandidature.

Sadržaj kandidature za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana te njihove zamjenike

4. U kandidaturi se navode ime i prezime kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, te njihovog zamjenika, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj i spol.

U kandidaturi se navodi naziv političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su kandidate predložile.

Kada birači predlažu kandidate obvezatno se uz njihovo ime i prezime navodi »kandidati grupe birača«.

Uz prijedlog kandidature dostavljaju se i očitovanja kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika o prihvaćanju kandidature (obrazac OLN-4) ovjerena od javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, na kojima se navodi i izjava kandidata o nepostojanju zabrane kandidiranja, te izjava o činjenici potrebnog trajanja prebivališta kandidata na području jedinice.

Poseban račun

5. Uz prijedloge kandidatura podnositelji su dužni dostaviti i podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i nazivu banke kod koje je račun otvoren

Ovi podaci dostavljaju se najkasnije uz predaju kandidature.

Rok za kandidiranje

6. Kandidature moraju prispjeti (biti zaprimljene u) nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj LN II Državnog izbornog povjerenstva.

Odustanak od prihvaćene kandidature

7. Politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koja je odnosno koje su predložile prihvaćenu kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike, može na način predviđen statutom stranke ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od kandidature najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od nadležnog izbornog povjerenstva.

Kandidat kojeg je predložila politička stranka može u roku od 48 sati odustati od kandidature nakon što ista kao prihvaćena bila objavljena uz pisanu suglasnost političke stranke.

Za prihvaćenu kandidaturu kandidata grupe birača odluku o odustajanju donosi kandidat pisanim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti (biti zaprimljena u) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista kao prihvaćena bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva.

Zamjena predloženog kandidata radi smrti

8. Ako neki od kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana odnosno njihovog zamjenika umre u vremenu od dana objave prihvaćene kandidature, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidate i podnositelj kandidature kandidata grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

9. Ako neki od kandidata za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana odnosno njihovog zamjenika umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora zamjena kandidata obavit će se po gore navedenom postupku, a nadležno izborno povjerenstvo odredit će pomicanje održavanja izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana odnosno njihovog zamjenika, zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda i izbora za članove predstavničkog tijela te jedinice za 14 dana.

10. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 18. travnja 2013.

Klasa: 013-05/13-03/04

Urbroj: 507/18-13-01

Zagreb, 12. travnja 2013.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.