Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Nogometnom klubu Mičetinac za nabavu zaštitne mreže


Petak, 11. srpnja 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. kolovoza 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Nogometnom klubu Mičetinac
za nabavu zaštitne mreže

I.

            Za nabavu zaštitne mreže odobrava se 3.125,00 kuna Nogometnom klubu Mičetinac, sukladno zamolbi za sufinanciranje zaštitne ograde od 08. kolovoza 2014. godine i ponudi SPORT 3000 d.o.o. , Pula, Trg kralja Tomislava 7, broj 2807-02-2014 od 28. srpnja 2014. godine.

 II.

            Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 100301 Redovni rad mjesnih odbora 322 Rashodi za materijal i energiju.

 

KLASA: 007-01/14-01/46

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 11. kolovoza 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.