Zaključak o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama


Utorak, 25. travnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
GRAD ĐURĐEVAC
GRADONAČELNIK

KLASA: 007-01/17-01/30
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-13
U Đurđevcu, 25. travnja 2017.

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.), te na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama, gradonačelnik Grada Đurđevca 25. travnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli gradskog prostora na korištenje udrugama

I.

Na temelju Konačne liste prvenstva KLASA: 007-01/17-01/30 URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-10 od dana 21. travnja 2017. godine, na korištenje udrugama dodjeljuje se sljedeći gradski prostor:

1. Poslovni prostor pod rednim brojem 1. na lokaciji Antuna Radića 8, Đurđevac, površine 38,00 m2, dodjeljuje se Radioklubu „Đurđevac“, Antuna Radića 8, Đurđevac, OIB: 59137043501.

II.

S udrugom iz članka I. sklopiti će se ugovor o korištenju gradskog prostora na rok od 5 godina.

III.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur., v. r