Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca


Srijeda, 6. prosinca 2017.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini („Narodne novine“, broj 14/17.), članka 10. stavka 4. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada Đurđevca u 2017. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 7/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 6. prosinca 2017. godine, donio je

Izmjenu Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu
u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca

I.

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnoj školi na području Grada Đurđevca KLASA: 602-01/17-01/46, URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2 od 5. listopada 2017. godine, točka II. mijenja se i glasi:
„Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac ukupno je za 2017. godinu planiran iznos od 422.914,00 kn, i to kako slijedi:

1 iz kapitalnih pomoći 279.714,00 kn
2 iz tekućih pomoći 139.700,00 kn
3 iz prihoda posebne namjene 3.500,00 kn
ukupno 422.914,00 kn

Ukupno planirani iznos za 2017. godinu iz stavka 1. ove točke, koristit će se za vrstu i opseg ulaganja kako slijedi:

1 opremanje 59.100,00 kn
2 ulaganja na građevinskim objektima 344.314,00 kn
3 ostalo (knjige, instrumenti i sl.) 19.500,00 kn
ukupno 422.914,00 kn

II.

Ova Izmjena Plana primjenjivat će se u 2017. godini.

KLASA: 602-01/17-01/46
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-4
Đurđevac, 6. prosinca 2017.

Gradonačelnik
Hrvoje Janči, mag.educ.