Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đurđevca


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na  temelju članka 1. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11.), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  7. siječnja 2013. godine, donio je

O D L U K U
o davanju na privremeno korištenje  poslovnog prostora

u vlasništvu Grada Đurđevca

I .

Trgovačkom društvu „BOROVO“ Trgovačka mreža d.o.o. Vukovar, Prodavaonica Đurđevac, Đure Basaričeka 10, Đurđevac, daje se na privremeno korištenje u svrhu skladištenja i čuvanja robe, poslovni prostor u vlasništvu Grada Đurđevca, koji se nalazi u zgradi Obrtničkog doma u Ulici Đure Basaričeka 10 u Đurđevcu, sagrađenoj na kčbr. 4191/3 k.o. Đurđevac, a koji je upisan pod rednim brojem 11, sa suvlasničkim dijelom od 940/6000 (E-11) kao velika dvorana na katu, ukupne površine 144,45 m2.

II.

Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se na privremeno korištenje na period od 30 dana počevši od 1. siječnja 2013. godine, uz naknadu u iznosu 2.166,75 kuna ( 15,00 kn po m2 prostora).

 

III.

S  trgovačkim društvom  „BOROVO“  Trgovačka mreža d.o.o. Vukovar, Prodavaonicom  Đurđevac, zaključiti će se Ugovor o privremenom korištenju, kojim će biti regulirana međusobna prava i obaveze.

KLASA:372-03/13-01/01
URBROJ:2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.