Odluka o subvencioniranju izlagača na sajmu kvalitetnih vina i domaćih proizvoda „Podravinoteka“ u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“


Srijeda, 4. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. - pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. srpnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o subvencioniranju izlagača na sajmu kvalitetnih vina i domaćih proizvoda „Podravinoteka“
u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“

I.

Grad Đurđevac subvencionirat će izlagače na sajmu kvalitetnih vina i domaćih proizvoda „Podravinoteka“ koji se održava u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“ u šatoru uz utvrdu Stari grad, u kojem posjetitelji mogu degustirati i kupiti vrhunske mliječne proizvode, sireve i suhomesnate proizvode, ekološki med, voćna vina, Vina s peskov i brojne druge proizvode izlagača u razdoblju od 29. lipnja do 8. srpnja 2018. godine, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

II.

Subvencija iz točke I. odobrava se na način da se pojedinom izlagaču isplati iznos od 5,00 kuna za svaku konzumaciju jela i pića od strane posjetitelja.

III.

Zahtjev za isplatu sredstava temeljem ostvarenih konzumacija, izlagači su dužni podnijeti Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca do 20. srpnja 2018. godine.

IV.

Sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200 203, Poticanje poduzetništva i obrtništva.

 

KLASA: 610-02/18-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 4. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.