Odluka – raspisivanje natječaja za dodjelu studentskih kredita 2012/2013


Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.)  i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. listopada 2012. godine, donio je

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita
i utvrđivanju broja korisnika kredita

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2012./2013.

II.

Natječaj će se objaviti u „Podravskom listu“, na web stranici Grada Đurđevca i na oglasnoj ploči u zgradi Grada Đurđevca, S. Radića 1 u Đurđevcu.

III.

Za akademsku godinu 2012./2013. utvrđuje se dvadesetipet korisnika studentskih kredita.

KLASA: 604-02/12-01/
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.