Rješenje – imenovanje Organizacijskog odbora za “Doček Djeda Mraza u Đurđevcu”


Utorak, 19. studenoga 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.- pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenoga 2013. godine, donio je

R J E Š E NJ E

o imenovanju Organizacijskog odbora za „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“

 I.

             Imenuje se Organizacijski odbor za „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“.

II.

             U Organizacijski odbor se imenuju:

  1. Brankica Kolomaz, za predsjednicu,
  2. Zoran Jančijev, za člana,
  3. Marija Čupen Tomica, za člana,
  4. Martin Mahović, za člana,
  5. Zdravko Šabarić, za člana.

 III.

          Organizacijski odbor ima zadatak organizirati priredbu „Doček Djeda Mraza u Đurđevcu“ povodom Božićnih blagdana 2013. godine, osmisliti program i darove za djecu.

 IV.

             Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

 KLASA: 022-05/13-01/46

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1

Đurđevac, 19. studenoga  2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.