Zaključak – izmjena Zaključka o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o. za izgradnju mag. vodovoda


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o izmjeni Zaključka o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o. Đurđevac
za izgradnju magistralnog vodovoda Mičetinac – Sveta Ana

I.

U Zaključku o odobrenju sredstava Komunalijama d.o.o. Đurđevac za izgradnju magistralnog vodovoda Mičetinac - Sveta Ana KLASA: 400-01/12-01/16, URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-11, od 25. rujna 2012. godine, u točki I. iznos „36.111,11 kuna“ zamjenjuje se iznosom: „47.791,63 kuna“.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2414 Projekt Izgradnja magistralnog vodovoda Mičetinac-Sveta Ana 421 Građevinski objekti, temeljem zahtjeva Komunalija d.o.o. Đurđevac.

KLASA: 400-01/12-01/16
URBROJ: 2137/03-03-01/11-12-13
Đurđevac, 30. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.