Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje zapovjednika i zamjenika


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 17. stavka 4. i 5.  Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o davanju suglasnosti za postavljanje zapovjednika i zamjenika
zapovjednika Vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca

Daje se suglasnost za postavljanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca i to:

1. Matija Markešić, za zapovjednika,
2. Ivan Tomašek, za zamjenika zapovjednika.

KLASA: 080-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 27. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.