Zaključak o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 5. siječnja 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), točke II. alineje 3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2015. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 11/14.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 5. siječnja 2015. godine, donio je

Z A K L J U Č A K
o isplati naknade rodiljama s područja Grada Đurđevca

I.

Proračunom Grada Đurđevca za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, za naknadu i pomoć rodiljama s područja Grada Đurđevca u 2015. godini.

II.

Sukladno točki II. aliniji 3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2015. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 11/14.), odobrava se isplata jednokratne naknade u 2015. godini u iznosu 1.000,00 kuna po djetetu i dar u naravi – boca vina i med, rodilji koja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca, a čije novorođeno dijete također ima prijavljeno prebivalište na području Grada Đurđevca.

III.

Doznaka sredstava vršit će se po zahtjevu za isplatu na temelju priloženog rodnog lista djeteta, dokaza o prebivalištu djeteta i majke te OIB-a i broja tekućeg ili žiro računa roditelja.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 551-06/15-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-15-1
Đurđevac, 5. siječnja 2015.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.