Zaključak o izmjeni Zaključka o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola


Ponedjeljak, 28. srpnja 2014.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13) , točke II. podtočke 7. i točke III. alineje 6.  Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2014. godini („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/14.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 28. srpnja 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o izmjeni Zaključka o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola

 I.

U Zaključku o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne i srednjih škola KLASA: 602-01/14-01/11, URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1 od 11. srpnja 2014. godine, točka I. mijenja se i glasi:

„Grad Đurđevac sufinancirat će nabavu knjiga (udžbenika, radnih bilježnica i likovne mape) za učenike osnovne i srednjih škola,  koji imaju prebivalište na području  Grada Đurđevca.“.

                                                                            II.

U točki II. stavak 1. mijenja se i glasi:

„ Nabava knjiga za učenike sufinancira se u iznosu od 500,00 kuna po učeniku, a ukoliko pravo na sufinanciranje nabave knjiga učenici ostvaruju s nekog drugog osnova, onda se sufinanciranje vrši za iznos preko ostvarene subvencije po drugom osnovu, do punog iznosa računa, a maksimalno do 500,00 kuna.“

III.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca za praćenje provođenja ovog Zaključka.

KLASA: 602-01/14-01/11

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 28. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl.iur.