Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o.(4)


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Komunalnim uslugama Đurđevac d.o.o. Đurđevac
za sanaciju oštećenih površina u gradu Đurđevcu i okolici

I.

Tvrtki Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, za sanaciju oštećenih površina u gradu Đurđevcu i okolici odobrava se iznos od 2.262,50 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima.

KLASA: 363-01/13-01/26
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 11. travnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.