Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za materijal za izmjenu podova u Društvenom domu Budrov


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava za materijal za izmjenu podova
u Društvenom domu Budrovac

I.

Za materijal za izmjenu podova u Društvenom domu Budrovac odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 27.581,87 kuna (s uključenim PDV-om), i to:
- tvrtki Haas dom d.o.o. (ponuda br. 625, od 4. travnja 2013. godine) u iznosu od 13.725,62 kuna (s uključenim PDV-om),
- tvrtki Segrad d.d. Đurđevac (ponuda RN-90-2013-900008,  od  4. ožujka 2013. godine) u iznosu od 13.856,25 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 026-01/13-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-3
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.