Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za proslavu obljetnice školstva u Budrovcu


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava za proslavu obljetnice
školstva u Budrovcu

I.

Za proslavu obljetnice školstva u Budrovcu odobravaju se sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna, sukladno zamolbi Mjesnog odbora Budrovac i Udruge žena Budrovac od 26. travnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1001 Aktivnost Redovni rad vijeća i gradonačelnika 385 Izvanredni rashodi.

KLASA: 602-01/13-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-3
Đurđevac, 30. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.