Zaključak o odobrenju financijskih sredstava za rušenje stabala


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava za rušenje stabala
u Đurđevcu

I.

Za rušenje stabala u Đurđevcu, odobravaju se financijska sredstva u iznosu 6.750,00 kuna s uključenim PDV-om, sukladno ponudi „HERMO“ vl. Željka Horvata iz Đurđevca, Ruđera Boškovića 2 (ponuda od 23. travnjaa 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – parkovi.

KLASA: 363-01/13-01/27
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-6
Đurđevac, 30. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.