Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac


Srijeda, 7. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst , 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac

I.

Odobrava se prijenos novčanih sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac, Trg sv. Jurja 5, OIB: 22403465198 u iznosu od 4.230,00 kuna za potrebe redovnog rada i organizacije dobrovoljnog darivanja krvi, a sukladu Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu.
Novčana sredstva iz točke I. stavka 1. ovog Zaključka isplatit će se na račun društva Stari grad d.o.o., Stjepana Radića 1, OIB: 87648815827, a sukladno računu broj 3917/Sg1/1 od 05. ožujka 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300901 Redovni rad Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.

 

KLASA: 007-01/18-01/40
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 07. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.