Zaključak o odobrenju novčanih sredstava maturantima


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava maturantima
Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna maturantima Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja, sukladno zamolbi od 8. svibnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1001 Aktivnost Redovni rad vijeća i gradonačelnika 385 Izvanredni rashodi.

KLASA: 602-01/13-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.