Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Povjerenstvu za ravnopravnost spolova KKŽ – Izbor najuzornije seoske žene KKŽ


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  27. kolovoza 2013. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za troškove večere za sudionike i goste Izbora najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije

I.

             Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, Koprivnica, odobravaju se novčana sredstva u iznosu 5.000,00 kuna za troškove večere za sudionike i goste Izbora najuzornije seoske žene Koprivničko-križevačke županije, koja će se održati 7. rujna 2013. godine u hotelu „Picok“, sukladno zamolbi od 23. kolovoza 2013. godine.

II.

            Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1002 Aktivnost Manifestacije (Dan Grada, blagdani).

 

KLASA: 004-02/13-01/02

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-3

Đurđevac, 27. kolovoza 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.