Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Povjerenstvu za ravnopravnost spolova KKŽ


Četvrtak, 4. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. rujna 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije

 I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.000,00, kuna Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije za održavanje „Festivala žena iz ruralnih područja KKŽ“, koji će se održati 13. rujna 2014. godine u Sportskoj dvorani OŠ „Prof. Blaž Mađer“ u Novigradu Podravskom, a sukladno zamolbi od 29. kolovoza 2014. Godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ove točke uplatit će se na žiro-račun Udruge uzorne hrvatske seoske žene Koprivničko-križevačke županije IBAN HR6324020061100590479.

 II.

Iznos iz točke I. ovog Zaključka odobrava se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 301201 Potpora udrugama 381 Tekuće donacije.

KLASA: 004-02/14-01/02

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-3

Đurđevac, 4. rujna 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.