Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2018.“


Četvrtak, 6. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 06. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog
festivala „Kukuriček 2018.“

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 7.000,00 kuna Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 99214802701, za podmirenje troškova Međunarodnog dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2018.“, odnosno troškove najma rasvjete s pozornicom, a sukladno zahtjevu od 05. prosinca 2018. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 007-01/18-01/90
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 06. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.