Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca


Srijeda, 7. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst,137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca

I.

Sukladno Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu i zahtjevu Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca broj 01-02/1-2018. od 06. ožujka 2018. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 61.000,00 kuna, za transfere DVD-ima prema financijskom planu, popravak instrumenata, osiguranje članstva zajednice i za troškove naknade dirigentu.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301306 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice.

KLASA: 214-01/18-01/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 07. ožujka 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.