Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za kupnju pernica s priborom za poklon učenicima povodom početka školske godine


Četvrtak, 4. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. rujna 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za kupnju pernica s priborom za poklon učenicima povodom početka školske godine

 I.

             Tvrtki Hangar 18 d.o.o. iz Koprivnice, Katarine Zrinske 28, odobravaju se novčana sredstva u iznosu 6.007,50 kuna s uključenim PDV-om (otpremnica broj: 104901, od 3. rujna 2014. godine) za kupnju pernica s priborom (178 komada) za poklon učenicima povodom početka školske godine.

II.

             Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 301004 Pomoći temeljem odluka 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima.

 

KLASA: 602-01/14-01/17

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 4. rujna 2014.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur