Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za monografiju


Petak, 8. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za monografiju „Gradovi kontinentalne Hrvatske – Stil grada – tragovima identiteta hrvtaskih gradova“

I.

Izdavačkoj kući VEDA d.o.o. iz Križevaca, Vjenceslava Novaka 5 p.p. 38, odobrava se 384,00 kune (s uključenim PDV-om) za monografiju „Gradovi kontinentalne Hrvatske – Stil grada – tragovima identiteta hrvatskih gradova“, sukladno dostavnici br. 013-0062 od 20. veljače 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 612-01/13-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 21. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.