Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za nabavu informatičke opreme


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za nabavu informatičke opreme
za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca

 I.

Prihvaća se ponuda ponuditelja IBIS d.o.o. F. Lugarića 20, Virje, za kupnju informatičke opreme za potrebe upravnih tijela Grada Đurđevca i za te namjene odobrava se 14.724,04  kune, s uključenim PDV-om  (ponuda br. 13-010-0188,  od  24. 04. 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1102 Aktivnost Informatizacija i opremanje 422 Postrojenja i oprema.

KLASA: 650-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 30. travnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.