Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za nastup na SP u Marđarskoj


Ponedjeljak, 16. rujna 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  27. kolovoza 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za nastup na Svjetskom prvenstvu
u Republici Mađarskoj

I.

Powerlifting klubu Ultimate Đurđevac odobrava se iznos od 1.000,00 kuna za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu u Republici Mađarskoj, koje će se održati 22. rujna 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost  Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo.

KLASA: 007-01/13-01/27
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 27. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.