Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem…


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za obavljanje poslova stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice
Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja
u Đurđevcu – II. i III. faza

I.

Prihvaća se ponuda STUDIA HM graditeljstvo i usluge d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 86 (ponuda br. 100-20/2013., od 21. ožujka  2013.) za obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu – II. i III. faza, i za te namjene odobrava se 3.750,00 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2343 Projekt Prostor oko robne kuće 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-05/13-01/06
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 27. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.