Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za popravke u Gradu Đurđevcu


Ponedjeljak, 1. srpnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za popravke u Gradu Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda MALKOČ-a d.o.o. Đurđevac, S. Radića 92, za popravke u Gradu Đurđevcu i za te namjene odobrava se iznos od 2.375,00 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi broj 9, od  7. lipnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – parkirališta i dječja igrališta.

KLASA: 363-01/13-01/45
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 14. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur