Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za potrebe opremanja Društvenog doma u Mičetincu


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. ožujka 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za potrebe opremanja
Društvenog doma u Mičetincu

I.

Prihvaća se ponuda  trgovačkog društva VGP-MONTd.o.o. Koprivnica M. Gupca 28, za potrebe opremanja  Društvenog doma u Mičetincu, (ponuda br.00046/2013. od 19. ožujka 2013.) godine i  za te namjene odobrava se 1,055.10 kn ( s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 1502 Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca 381 Tekuće donacije.

KLASA: 026-01/13-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 21. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.