Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na časopis „RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI“


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na časopis
„RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI“
za 2013. godinu

I.

Centru za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb, I. Gajnički vidikovac br. 5, odobrava se 895,00 kuna (s uključenim PDV-om) za pretplatu na časopis „RAČUNOVODSTVO I POREZI U PRAKSI“ za 2013. godinu, sukladno predračunu br. 2013-10587 od 16. listopada 2012. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 008-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-7
Đurđevac, 12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.