Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za realizaciju Programa poticanja slob. pristupa internetu


Ponedjeljak, 1. srpnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  24. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za realizaciju
Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u
turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ u 2013. godini

I.

Za realizaciju Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ u 2013. godini, prihvaća se ponuda ponuditelja PRO-PING d.o.o., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača, za kupnju potrebne opreme i za te namjene odobrava se 11.347,55  kuna, s uključenim PDV-om  (ponuda br. 13-010-0093  od  17. 06. 2013.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke – 3237 Intelektualne usluge, aktivnost 1403, Promidžba gospodarstva i poduzetništva.

KLASA: 334-05/13-01/01
URBROJ: 2137/03-04-01/16-13-3
Đurđevac, 24. lipnja   2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.