Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za sanaciju pregradnih vrata u zgradi Gradske uprave


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 18. srpnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za sanaciju pregradnih vrata
u zgradi Gradske uprave u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda KUPAN-COMP d.o.o. građevinarstvo, trgovina i usluge Kalinovac, Kolodvorska 24, za sanaciju pregradnih vrata u zgradi Gradske uprave u  Đurđevcu i za te namjene odobrava se 1.700,00 kuna s uključenim PDV-om (sukladno ponudi Broj 2, od 4. srpnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/13-01/60
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 18. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.