Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za subvencioniranje izlagača na sajmu „Podravinoteka“ u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“


Utorak, 31. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. srpnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za subvencioniranje izlagača na sajmu
„Podravinoteka“ u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 13.030,00 kuna za 11 (jedanaest) izlagača na sajmu „Podravinoteka“ u sklopu manifestacije „Picokijada 2018.“

Novčana sredstva se odobravaju u pojedinačnom iznosu od 5 kn po jednoj degustaciji.

S obzirom na navedeno, lista i iznos subvencioniranih izlagača je kako slijedi:

 • OPG Gorički 3.030,00 kn,
 • OPG Imbrišić 4.530,00 kn,
 • OPG Pintar 1.690,00 kn,
 • OPG Mazuh 1.405,00 kn,
 • Vina Cvekan 180,00 kn,
 • Vina Vujić 1.250,00 kn,
 • Vina Divjačko 235,00 kn,
 • Vina Jušta 75,00 kn,
 • Vina Cik 110,00 kn,
 • Vina Bukovčan 310,00 kn,
 • Vina Šabarić 215,00 kn.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka a odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200 203 Poticanje poduzetništva i obrtništva.

KLASA: 610-02/18-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-2
Đurđevac, 31. srpnja 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.