Zaključak o odobrenju novčanih sredstava – “ŽUPANIJA NA DLANU EUROPE”


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. srpnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za snimanje i emitiranje prigodne
razglednice  „ŽUPANIJA NA DLANU EUROPE“
u programu SRCE TV

I.

Odobravaju se novčana sredstva tvrtki MIJOR d.o.o. iz Čakovca, Trg Republike 5, za snimanje i emitiranje prigodne razglednice „ŽUPANIJA NA DLANU EUROPE“ u programu SRCE TV i za te namjene odobrava se 1.250,00  kuna, s uključenim PDV-om  (račun broj 366/2013., od  4. srpnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1403 Aktivnost Promidžba gospodarstva i poduzetništva 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 008-01/13-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 23. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.