Zaključak o odobrenju produljenja roka izvođenja radova na izgradnji kolnog prilaza


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju produljenja roka izvođenja radova na izgradnji
kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu

I.

Odobrava se produljenje roka izvođenja radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu, izvođaču Bistra d.o.o. Đurđevac, Antuna Radića 8c, do 15. ožujka 2013. godine.

II.

Produljenje roka iz točke I. ovog Zaključka, za izvođenje radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu, regulirat će se II. Dodatkom Ugovora između Grada Đurđevca i izvođača Bistre d.o.o. Đurđevac.

KLASA: 363-05/12-01/11
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-13
Đurđevac, 4. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.