Zaključak o odobrenju sredstava Foto kino klubu Picok za troškove odlaska u Grosuplje


Ponedjeljak, 29. listopada 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. listopada 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Foto kino klubu Picok za troškove odlaska u Grosuplje

 

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 4.700,00 kuna s uključenim PDV-om Foto kino klubu Picok iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 58294244979, za troškove odlaska u Grosuplje (Slovenija).

Novčana sredstva iz stavka 1. točke I. ovog Zaključka uplatit će se na račun društva "VUK" d.o.o. iz Đurđevca, Stjepana Radića 39, Đurđevac, a sukladno ponudi broj 00196/2018 od 23. listopada 2018. godine .

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300302 Zajednica tehničke kulture.

 

KLASA: 007-01/18-01/72
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 29. listopada 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ