Zaključak o odobrenju sredstava Ogranku Matice hrvatske u Đurđevcu za troškove realizacije projekta Kalendar – plakat poezije br. 18


Utorak, 6. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 06. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Ogranku Matice hrvatske u Đurđevcu
za troškove realizacije projekta Kalendar – plakat poezije br. 18

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.500,00 kuna s uključenim PDV-om Ogranku Matice hrvatske u Đurđevcu, Trg svetog Jurja 1, OIB: 65700016521, za troškove realizacije projekta Kalendar – plakat poezije br. 18, sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 30. studenog 2017. godine.
Novčana sredstva iz točke I. stavka 1. ovog Zaključka isplatit će se na račun Tiskare Horvat d.o.o. iz Bjelovara, Ivanovčanska 22a, OIB: 74954009472, sukladno računu broj 411/1/1 od 28. studenoga 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

KLASA: 007-01/17-01/107
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 06. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.