Zaključak o odobrenju sredstava potporu male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u Ljiljana Kanduča


Petak, 29. prosinca 2017.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14 – pročišćeni tekst) i članka 12. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2017. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16) gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. prosinca 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava potporu male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u Ljiljana Kandučar

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 6.000,00 kuna OPG-u Ljiljana Kandučar iz Đurđevca, Čepelovečki breg 2016, sukladno MJERI 5 – Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u.

II.

Iznos iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje za potrebe provođenja marketinških aktivnosti, 2.500,00 kuna za ostvarena noćenja na OPG-u za koja je plaćena boravišna pristojba te 2.500,00 kuna za broj kreveta namijenjenih obavljanju turističke djelatnosti na OPG-u sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-02/17-01/09
URBROJ: 2137/03-03-01/15-17-3
Đurđevac, 29. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.