Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Ivan Cvekan


Četvrtak, 7. lipnja 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. lipnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Ivan Cvekan

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.500 kuna OPG-u Ivan Cvekan iz Mičetinca, Mičetinac 35, sukladno MJERI 8 –Potpora male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi novih sadnica loznih cijepova (minimalno 300 cijepova) postojećih nasada vinograda na površini do 5 ha do najviše 5.000,00 kuna. Visina potpore utvrđena je s 5kn/lozni cijep za podizanje novih višegodišnjih nasada vinograda i potsadnju. OPG Ivan Cvekan nabavio je ukupno 500 kom loznih cijepova.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

 

KLASA: 320-01/18-01/28
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 07. lipanj 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.