Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Sanja Lacković


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Sanja Lacković

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.500 kuna OPG-u Sanja Lacković iz Đurđevca, Kralja Tomislava 65, sukladno MJERI 8 –Potpora male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi podizanja višegodišnjih nasada, a visina potpore utvrđena je s 10,00 kn/sadnica. OPG Sanja Lacković nabavio je ukupno 250 kom sadnica kestena.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/87
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-3
Đurđevac, 04. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.