Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvođače vina za OPG Marijana Vujić


Srijeda, 13. lipnja 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 13. lipnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvođače vina
za OPG Marijana Vujić

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.299,00 kuna OPG-u Marijana Vujić iz Đurđevca, Kneza Branimira 1, sukladno MJERI 9 – Potpora male vrijednosti za proizvođače vina. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi registracije kao proizvođača vina i troškovi analize vina koji u ukupnom iznosu iznose 2.598,40 kn sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima. Visina potpore utvrđena je u 50%-tnom iznosu troškova registracije i analize vina.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

 

KLASA: 320-01/18-01/32
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 13. lipanj 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.