Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi žena Budrovac za projekt Prigodne manifestacije, izložbe radova, susreti udruga i kudova na području Grada Đurđevca


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi žena Budrovac za projekt Prigodne manifestacije,
izložbe radova, susreti udruga i kudova na području Grada Đurđevca

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 10.000,00 kuna Udruzi žena Budrovac iz Budrovca, Bilogorska 70, za projekt Prigodne manifestacije, izložbe radova, susreti udruga i kudova na području Grada Đurđevca, sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 14. prosinca 2017. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301201 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/17-01/118
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.