Zaključak o odobrenju sredstava za izradu kalendara za 2013. godinu


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za izradu
kalendara za 2013. godinu

I.

Tiskari Grafokom, obrada teksta, tisak i nakladništvo, vl. Josip Pleadin, Đurđevac, Bana Jelačića 138A, za izradu kalendara za 2013. godinu odobravaju se sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna, s uključenim PDV-om (ponuda od 3. prosinca 2012. godine – za 500 komada).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1001 Aktivnost Redovni rad vijeća i gradonačelnika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

KLASA: 612-13/12-01/02
URBROJ: 2137/03-04-01/16-12-2
Đurđevac, 12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.