Zaključak o odobrenju sredstava za izvođenje geodetskih radova za iskolčenje kolnog prilaza


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 9. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za izvođenje geodetskih radova za iskolčenje
kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema
Trgu sv. Jurja u Đurđevcu

I.

Za izvođenje geodetskih radova za iskolčenje kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu, odobrava se 2.110,00 kuna + PDV, sukladno ponudi Geodetske poslovnice „SLAVINIĆ“, Đurđevac, Trg svetog Jurja 1/I (ponuda Broj: 35/12. od 7. studenoga 2012. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 361-01/12-01/40
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 9. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.