Zaključak o odobrenju sredstava za kupnju dva projektora za potrebe nastave u Područnim školama Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac


Petak, 10. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.,1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. listopada 2014. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za kupnju dva projektora za potrebe nastave u Područnim školama Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac

 

I.

             Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 4.737,50 kuna s uključenim PDV-om (račun broj 5523-101-91 od 10. listopada 2014. godine) za kupnju dva projektora za potrebe nastave u Područnim školama Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

            Novčana sredstva iz stavka I. ove točke uplatit će se na račun tvrtke Hangar 18 d.o.o. iz Koprivnice, Katarine Zrinske 28.

 

II.

             Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 100202 Informatizacija i opremanje.

 

KLASA: 602-01/14-01/22

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-3

Đurđevac, 10. listopada 2014.

 

 GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur