Zaključak o odobrenju sredstava za kupnju reflektora (13 komada) u cilju uređenja Sportskog parka “Peski”


Ponedjeljak, 15. prosinca 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 15. prosinca 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za kupnju reflektora (13 komada) u cilju
uređenja Sportskog parka „Peski“

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 3.900,00 kuna s uključenim PDV-om za kupnju reflektora (13 komada) u cilju uređenja Sportskog parka „Peski“, sukladno zamolbi Sportsko-kulturne udruge „Peski“ iz Đurđevca.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka uplatiti će se na žiro-račun tvrtke Elektrocentar Petek, sukladno ponudi br. 100017706.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 301201 Potpora udrugama 381 Tekuće donacije u novcu.

 

KLASA: 007-01/14-01/93
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 15. prosinca 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.