Zaključak o odobrenju sredstava za programsku dogradnju sportskog semafora za mjerenje vremena u Sportskoj dvorani srednjoškolskog centra


Petak, 12. prosinca 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za programsku dogradnju sportskog semafora za mjerenje vremena u Sportskoj dvorani srednjoškolskog centra u Đurđevcu za
potrebe održavanja utakmica

I.

Odobravaju se novčana sredstva za programsku dogradnju sportskog semafora za mjerenje vremena u Sportskoj dvorani srednjoškolskog centra u Đurđevcu za potrebe održavanja utakmica, sukladno pravilima košarkaške lige u Europi, i za te namjene odobrava se 1.687,50 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno zamolbi predsjednika KK Mladost Ivana Franičevića.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 300401 Rad sportskih klubova 381 Tekuće donacije u novcu.

KLASA: 007-01/14-01/92
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 12. prosinca 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.