Zaključak o odobrenju sredstava za provođenje logopedskog tretmana


Ponedjeljak, 17. studenoga 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. studenoga 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za provođenje logopedskog tretmana
za Antonija Radelića iz Suhe Katalene

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 80,00 kuna po satu po jednom tretmanu defektologa-logopeda Sonje Maletić, za Antonija Radelića, učenika 4. razreda Područne škole Suha Katalena.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatiti će se na račun majke Višnje Radelić iz Suhe Katalene, M. Gupca 8, temeljem dostavljenih mjesečnih izvješća o broju obavljenih tretmana s učenikom Antonijom Radelićem.

KLASA: 550-01/14-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 17. studenoga 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.